Pokaż
formularz
X

Wypełnij formularz

kod zabezpieczający

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych:

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA:

 • Do jakich egzaminów można przystąpić w International House we Wrocławiu?

Centrum Egzaminacyjne PL017 przy International House we Wrocławiu ma autoryzację na przeprowadzanie następujących egzaminów Cambridge English:

YLE – egzaminy dla dzieci: Starters, Movers, Flyers;
KET – egzamin z języka angielskiego ogólnego na poziomie podstawowym, także w wersji przeznaczonej dla młodzieży szkolnej (KET for Schools);
PET – egzamin z języka angielskiego ogólnego na poziomie ponadpodstawowym, także w wersji przeznaczonej dla młodzieży szkolnej (PET for Schools);
FCE – egzamin z języka angielskiego ogólnego na poziomie średniozaawansowanym, także w wersji przeznaczonej dla młodzieży szkolnej (FCE for Schools);
CAE – egzamin z języka angielskiego ogólnego na poziomie zaawansowanym;
CPE – egzamin z języka angielskiego ogólnego na poziomie biegłości językowej;
BEC – egzaminy z języka angielskiego biznesowego: Preliminary, Vantage, Higher;
TKT – egzamin zawodowy dla nauczycieli języka angielskiego;
Delta Module 1 – egzamin zawodowy dla nauczycieli języka angielskiego.

Ponadto Centrum Kształcenia Nauczycieli przy International House we Wrocławiu oferuje kursy Cambridge CELTA i Cambridge Delta, które pozwalają zdobyć najpopularniejsze międzynarodowe kwalifikacje upoważniające do nauczania języka angielskiego jako języka obcego. Więcej informacji o kursach metodycznych w zakładce Teacher Training Centre.

 • Czy dyslektycy mogą liczyć na zwolnienie z którejś części egzaminu lub inne specjalne traktowanie?

Dysleksja, dysgrafia i dysortografia nie stanowią podstawy do zwolnienia z jakiejkolwiek części egzaminu. Można się jednak ubiegać się o wydłużenie czasu trwania pisemnych części egzaminu (standardowo o 25%). W tym celu należy, w terminie określonym w regulaminie danej sesji, dostarczyć zaświadczenie z poradni psychologicznej, które zawiera:
- informację o stopniu zaawansowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii,
- nazwy testów użytych w celu zdiagnozowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii,
oraz wypełniony i podpisany wniosek o szczególne udogodnienia (do pobrania tutaj).

 • Czy osoby niepełnosprawne mogą liczyć na specjalne udogodnienia w trakcie egzaminu?

Uniwersytet Cambridge oferuje szeroki zakres udogodnień dla osób niepełnosprawnych, między innymi wydłużenie czasu pisania egzaminu, specjalnie przygotowane materiały egzaminacyjne (np. z powiększoną czcionką dla osób niedowidzących, w systemie Braille’a dla osób niewidomych), osobną salę egzaminacyjną etc. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Osoby z tego typu specjalnymi potrzebami powinny zgłosić je w terminie określonym w regulaminie danej sesji wypełniając wniosek o szczególne udogodnienia (do pobrania w zakładce dokumenty do pobrania). Do wniosku należy załączyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie, z wyjątkiem przypadków widocznej niepełnosprawności.

 • Czy jeśli nie pojawię się na egzaminie, Centrum zwróci mi opłatę egzaminacyjną?

Refundacja, zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie, przysługuje wyłącznie osobom, które nie mogły uczestniczyć w egzaminie ze względów medycznych lub z powodu śmierci bliskiej osoby. Z powodu nieobecności na egzaminie z przyczyn zdrowotnych przysługuje częściowy zwrot opłaty (75% opłaty za egzamin w trybie zwykłym). Aby móc go otrzymać, należy dostarczyć do Centrum Egzaminacyjnego – w nieprzekraczalnym terminie określonym w regulaminie danej sesji egzaminacyjnej – zwolnienie lekarskie, obejmujące swym zakresem datę pisemnych części egzaminu, jak również wniosek o zwrot opłaty egzaminacyjnej (do pobrania tutaj).

 • Czy można przełożyć termin egzaminu?

Ze względów bezpieczeństwa egzaminy pisemne i ze słuchu przeprowadzane są na całym świecie tego samego dnia. Z tego powodu nie ma możliwości przełożenia terminu części pisemnych i słuchowej. W niektórych przypadkach istnieje natomiast możliwość zmiany terminu egzaminu ustnego, jeżeli pozwalają na to możliwości organizacyjne Centrum Egzaminacyjnego. Aby sprawdzić czy jest taka możliwość oraz jakie warunki należy spełnić, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem danej sesji egzaminacyjnej.

 • Czy opłatę można przenosić z jednego egzaminu na drugi (np. z FCE na CAE)?

Przed upływem terminu określonym w kalendarzu danej sesji można wycofać opłatę za jeden egzamin, a następnie wnieść ją na inny. Po tym terminie wszelkie zmiany nie są już możliwe.

 • Spóźniłem się na egzamin. Czy osoba prowadząca egzamin ma prawo nie wpuścić mnie do sali?

Tak. W przypadku egzaminu ze słuchu osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną. W przypadku pozostałych części egzaminu osoba prowadząca decyduje o tym, czy dopuścić kandydata do danej części egzaminu. Zależy to od wielu czynników, m.in. możliwości organizacyjnych, czasu spóźnienia, itp. Na wszelki wypadek radzimy więc nie spóźniać się!

 • Czy można zostać zdyskwalifikowanym?

Tak. W przypadku złamania regulaminu (np. korzystanie z telefonu komórkowego, urządzeń nagrywających, ściąganie, rozmawianie, nie reagowanie na upomnienia osoby prowadzącej egzamin, itp.), Uniwersytet Cambridge może zdyskwalifikować kandydata na podstawie raportu przygotowanego przez osobę prowadzącą egzamin. Dyskwalifikacja wiąże się z nieujawnieniem przez Uniwersytet Cambridge wyniku egzaminu.

 • Czy na egzaminie można używać słowników?

Regulamin egzaminów Cambridge English zabrania używania słowników w trakcie egzaminu.

 • Czy na egzaminie można używać kolorowych zakreślaczy?

Nie, na egzaminie kandydat może mieć przy sobie tylko długopis, ołówek i gumkę.

 • Ile punktów muszę uzyskać, aby zdać egzamin?

Każdy z egzaminów ma własną punktację (widełki), określającą poziom jaki osiągnął uczestnik zdający egzamin.

Tabele znajdujące w linku poniżej obrazują różnorodność punktacji na poszczególnych egzaminach:

http://www.cambridgeenglish.org/images/210434-converting-practice-test-scores-to-cambridge-english-scale-scores.pdf

 • Czy z każdej części muszę uzyskać jakąś minimalną ilość punktów, aby zdać cały egzamin?

Nie. Ocena końcowa wystawiana jest po podsumowaniu ilości punktów ze wszystkich części egzaminów. Oznacza to, że częścią egzaminu, w której kandydat czuje się najlepiej (np. czytanie), można nadrobić ilość punktów straconych w innej części.

 • Jak długo czeka się na wyniki?

Czas oczekiwania na wyniki określony jest w regulaminie danej sesji egzaminacyjnej. W przypadku większości egzaminów wyniki udostępniane są po ok. 4-6 tygodniach od daty egzaminu pisemnego. Wyniki sprawdzić można przez stronę internetową www.CambridgeESOL-results.org (szczegóły dotyczące loginu i hasła umożliwiających dostęp do w/w strony przekazywane są kandydatom odpowiednio wcześniej). Kandydaci, którzy zarejestrowali się na egzamin poprzez swoją szkołę lub instytucję, otrzymują wyniki za jej pośrednictwem lub korzystając z wyżej wspomnianej strony. O wynikach nie informujemy drogą telefoniczną.

 • Nie zgadzam się z wynikiem egzaminu. Czy mogę zobaczyć swoją pracę?

Nie ma możliwości wglądu w prace egzaminacyjne. Są one oceniane i przechowywane w Cambridge. Kandydaci, którzy nie zgadzają się z wynikiem egzaminu, mogą wystąpić o ponowne przeliczenie punktów. Następnie, jeśli nadal nie są usatysfakcjonowani wynikiem, mogą wystąpić o ponowne sprawdzenie i ocenę pracy egzaminacyjnej (z wyjątkiem egzaminu ustnego). Obie wymienione usługi są płatne.

 • W jaki sposób otrzymam certyfikat?

Kandydaci informowani są o terminie odbioru certyfikatów drogą e-mailową lub za pośrednictwem szkoły czy instytucji, która rejestrowała ich na egzamin (informacja ta znajduje się w zawiadomieniu o terminach egzaminu). Certyfikat należy odebrać osobiście (kandydat lub rodzic, zależnie od wieku kandydata) lub można upoważnić do tego inną osobę lub instytucję (formularze upoważnień do pobrania tu). Aby odebrać certyfikat, należy okazać dowód tożsamości. Centrum Egzaminacyjne przechowuje certyfikaty przez dwa lata, licząc od pierwszego dnia, gdy możliwy był ich odbiór.

 • Jak długo ważny jest certyfikat?

Certyfikaty Cambridge English dotyczące egzaminów oferowanych w naszym Centrum ważne są bezterminowo.


 

Copyright © 2013 by IH