Często zadawane pytania

Centrum Egzaminacyjne PL017 – International House Wrocław o posiada autoryzację na przeprowadzanie następujących egzaminów Cambridge English:
Young Learners – egzaminy dla dzieci na 3 poziomach zaawansowania,
A2 Key – egzamin z języka angielskiego ogólnego na poziomie podstawowym,
A2 Key for Schools – egzamin z języka angielskiego ogólnego na poziomie podstawowym w specjalnej wersji dla młodzieży szkolnej,
B1 Preliminary – egzamin z języka angielskiego ogólnego na poziomie ponadpodstawowym,
B1 Preliminary for Schools – egzamin z języka angielskiego ogólnego na poziomie ponadpodstawowym w specjalnej wersji dla młodzieży szkolnej,
B2 First – egzamin z języka angielskiego ogólnego na poziomie średniozaawansowanym,
B2 First for Schools – egzamin z języka angielskiego ogólnego na poziomie średniozaawansowanym w specjalnej wersji dla młodzieży szkolnej,
C1 Advanced – egzamin z języka angielskiego ogólnego na poziomie zaawansowanym,
C2 Proficiency – egzamin z języka angielskiego ogólnego na poziomie biegłości językowej,
Business – egzaminy z języka angielskiego biznesowego na 3 poziomach zaawansowania,
TKT – egzamin zawodowy dla nauczycieli języka angielskiego.

Dysleksja, dysgrafia i dysortografia nie stanowią podstawy do zwolnienia z jakiejkolwiek części egzaminu. Można się jednak ubiegać się o wydłużenie czasu pisemnych części egzaminu (standardowo o 25%). W tym celu należy, w terminie określonym w regulaminie danej sesji, dostarczyć:
1) zaświadczenie z poradni psychologicznej:
– zawierające informację o stopniu zaawansowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii,
– zawierające nazwy testów użytych w celu zdiagnozowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii,
2) wypełniony i podpisany wniosek o szczególne udogodnienia (do pobrania z niniejszej strony internetowej).

Uniwersytet Cambridge oferuje szeroki zakres udogodnień dla osób niepełnosprawnych, w tym m.in. wydłużenie czasu egzaminu, specjalnie przygotowane materiały egzaminacyjne (np. z powiększoną czcionką dla osób niedowidzących, w systemie Braille’a dla osób niewidomych), osobną salę egzaminacyjną, etc. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Osoby zainteresowane specjalnymi udogodnieniami powinny zgłosić taką potrzebę w terminie określonym w regulaminie danej sesji, wypełniając wniosek o szczególne udogodnienia (do pobrania z niniejszej strony internetowej). Do wniosku należy załączyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie, z wyjątkiem przypadków widocznej niepełnosprawności.

Po dokonaniu rejestracji zwrot opłaty egzaminacyjnej możliwy jest do dnia określonego w kalendarzu sesji
egzaminacyjnej jako końcowa data zapisu. Po tym terminie nie jest również możliwe przeniesienie opłaty
egzaminacyjnej na inny egzamin lub na następną sesję.

Refundacja przysługuje wyłącznie osobom, które ze względów medycznych lub z powodu śmierci bliskiej osoby nie mogły uczestniczyć w egzaminie, zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie sesji. Osobom lub instytucjom, które wniosły opłatę za kandydatów nieobecnych na egzaminie z przyczyn zdrowotnych przysługuje częściowy zwrot tej opłaty (75% opłaty za egzamin w trybie zwykłym). Aby móc go otrzymać, należy dostarczyć do Centrum Egzaminacyjnego – w nieprzekraczalnym terminie określonym w regulaminie danej sesji egzaminacyjnej – zwolnienie lekarskie, obejmujące swym zakresem datę pisemnych części egzaminu, jak również wniosek o zwrot opłaty egzaminacyjnej (do pobrania z niniejszej strony internetowej).

Ze względów bezpieczeństwa egzaminy pisemne i ze słuchu przeprowadzane są na całym świecie tego samego dnia. Z tego powodu nie ma możliwości przełożenia terminu części pisemnych i słuchowej. W niektórych przypadkach istnieje natomiast możliwość zmiany terminu egzaminu ustnego, jeżeli pozwalają na to możliwości organizacyjne Centrum Egzaminacyjnego. Aby sprawdzić czy jest taka możliwość oraz jakie warunki należy spełnić, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem danej sesji egzaminacyjnej.

Tak. W przypadku egzaminu ze słuchu osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną. W przypadku pozostałych części egzaminu osoba prowadząca decyduje o tym czy dopuścić kandydata do danej części egzaminu. Zależy to od wielu czynników, w tym m.in. możliwości organizacyjnych, czasu spóźnienia, itp. Na wszelki wypadek radzimy więc nie spóźniać się!

Tak. W przypadku złamania regulaminu (np. korzystanie z telefonu komórkowego, urządzeń nagrywających, ściąganie, rozmawianie, nie reagowanie na upomnienia osoby prowadzącej egzamin, itp.), Uniwersytet Cambridge może zdyskwalifikować kandydata na podstawie raportu przygotowanego przez osobę prowadzącą egzamin. Dyskwalifikacja wiąże się z nieujawnieniem przez Uniwersytet Cambridge wyniku egzaminu.

Czas oczekiwania na wyniki określony jest w regulaminie danej sesji egzaminacyjnej. W przypadku większości egzaminów, wyniki udostępniane są po ok. 4-6 tygodniach od daty egzaminu pisemnego. Wyniki sprawdzić można przez stronę internetową www.CambridgeESOL-results.org (szczegóły dotyczące loginu i hasła umożliwiających dostęp do w/w strony przekazywane są kandydatom odpowiednio wcześniej). Kandydaci, którzy zarejestrowali się na egzamin poprzez swoją szkołę lub instytucję, otrzymują wyniki za jej pośrednictwem lub (alternatywnie) za po średnictwem wspomnianej strony. O wynikach nie informujemy drogą telefoniczną.

Nie ma możliwości wglądu w prace egzaminacyjne. Są one oceniane i przechowywane w Cambridge. Kandydaci, którzy nie zgadzają się z wynikiem egzaminu mogą wystąpić o ponowne przeliczenie punktów. Następnie, jeśli nadal nie są usatysfakcjonowani wynikiem, mogą wystąpić o ponowne sprawdzenie i ocenę pracy egzaminacyjnej (z wyjątkiem egzaminu ustnego). Obie wymienione usługi są płatne.

Kandydaci informowani są o terminie odbioru certyfikatów drogą e-mailową lub za pośrednictwem szkoły czy instytucji, która rejestrowała ich na egzamin (informacja ta znajduje się w zawiadomieniu o terminach egzaminu). Certyfikat należy odebrać osobiście (kandydat lub rodzic, zależnie od wieku kandydata) lub można upoważnić do tego inną osobę lub instytucję (formularze upoważnień są do pobrania na niniejszej stronie internetowej). Aby odebrać certyfikat, należy okazać dowód tożsamości. Centrum Egzaminacyjne przechowuje certyfikaty przez dwa lata, licząc od pierwszego dnia, gdy możliwy był ich odbiór.

Certyfikaty Cambridge English dotyczące egzaminów oferowanych w naszym Centrum ważne są przez całe życie (bezterminowo).

Regulamin egzaminów Cambridge English zabrania używania słowników w trakcie egzaminu.

Punktacja i skala ocen zależne są od rodzaju egzaminu. Przykładowo, poniżej przedstawiamy wykaz ocen z podziałem punktowym dla egzaminu B2 First (FCE):

A – ocena pozytywna CEFR Level C1 (180 – 190 pkt)
B – ocena pozytywna CEFR Level B2 (173 – 179 pkt)
C – ocena pozytywna CEFR Level B2 (160 – 172 pkt)
CEFR Level B1 – ocena poświadczająca uzyskanie poziomu B1, (140 – 159 pkt)
Fail – ocena negatywna (0 – 139)

Nie. Ocena końcowa wystawiana jest po podsumowaniu ilości punktów ze wszystkich części egzaminów. Oznacza to, że częścią egzaminu, w której kandydat czuje się najlepiej (np. czytanie) można nadrobić ilość punktów straconych w innej części.

Z przyczyn organizacyjnych oraz ze względów bezpieczeństwa, osoby towarzyszące kandydatom nie mogą oczekiwać na nich przed salą egzaminacyjną, lecz w specjalnie wyznaczonym do tego celu miejscu. Jeśli natomiast w budynku, gdzie przeprowadzany jest egzamin nie ma wydzielonej poczekalni, osoby towarzyszące mogą zostać poproszone o jego opuszczenie.