REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

W INTERNATIONAL HOUSE WROCŁAW 2020

 

 

I. CENTRUM EGZAMINACYJNE

International House we Wrocławiu jest autoryzowanym centrum Egzaminacyjnym Cambridge Assessment English i ma prawo do przeprowadzania poniższych egzaminów:

 • A2 Key (KET)
 • A2 Key for Schools (KET for Schools)
 • B1 Preliminary (PET)
 • B1 Preliminary for Schools (PET for school)
 • B2 First (FCE)
 • B2 First for Schools (FCE for Schools)
 • C1 Advanced (CAE)
 • C2 Proficiency (CAE)
 • B1 Business Preliminary (BEC Preliminary)
 • B2 Business Vantage (BEC Vantage)
 • C1Business Higher (BEC Higher)

II. REJESTRACJA NA EGZAMIN

Zapisy na w/w egzaminy prowadzone są przez cały rok zgodnie z Kalendarzem Sesji oraz Cennikiem

Na egzaminy można się zarejestrować indywidualnie lub za pośrednictwem wybranej przez siebie szkoły czy instytucji, która wyrazi gotowość dopełnienia w imieniu kandydata wymaganych procedur rejestracyjnych.

KANDYDACI INDYWIDUALNI

W celu zarejestrowania się na egzamin należy:

 1. Wypełnić formularz rejestracyjny on- line lub w wersji papierowej: online – dostępny na stronie internetowej

w wersji papierowej – dostępny w biurze szkoły International House Wrocław

 1. Wnieść odpowiednią opłatę egzaminacyjną, zgodnie z Kalendarzem i Cennikiem egzaminów, gotówką w biurze Centrum Egzaminacyjnego lub przelewem na konto International House Wrocław:

mBank 97 1140 2004 0000 3102 7519 4164

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, skróconą nazwę egzaminu (np. B2) oraz datę wybranego egzaminu.

Po wysłaniu formularza kandydat otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie, że jego dane zostały wpisane na listę zgłoszeń. Jeśli kandydat nie otrzyma potwierdzenia do dwóch dni od rejestracji, proszony jest o niezwłoczny kontakt z biurem Centrum Egzaminacyjnego

UWAGA: Osoby, które nie spełnią wymagań wymienionych w punktach 1 i 2 nie zostaną zarejestrowane na egzamin.

Po upływie terminu, zapisy będą możliwe tylko na następną sesję egzaminacyjną!

Osoby w wieku poniżej 18 lat muszą być rejestrowane przez ustawowych opiekunów.

KANDYDACI REJESTROWANI GRUPOWO PRZEZ SZKOŁY LUB INSTYTUCJE

Kandydaci rejestrowani przez szkoły lub instytucje wszelkich formalności związanych z zapisami na egzaminy Cambridge ESOL dokonują za ich pośrednictwem. Aby szkoła/ instytucja mogła zarejestrować kandydata na egzamin, powinna:

 1. Pobrać ze strony lub z biura Centrum Egzaminacyjnego International House Wrocław następujące dokumenty:
  1. formularz rejestracyjny dla szkół lub instytucji
  2. oświadczenie kandydata zgłaszanego za pośrednictwem szkoły lub instytucji
  1. oraz ze strony https://www.ih.com.pl/wroclaw/terminy-ceny-rejestracja/ regulamin egzaminów Cambridge Assessment English.
 1. Przekazać rejestrowanym przez siebie kandydatom Regulamin egzaminów Cambridge Assessment English oraz dopilnować, aby kandydaci złożyli podpisy na wspomnianym wyżej formularzu i oświadczeniu. Na dokumentach muszą znaleźć się oryginały podpisów kandydata lub opiekuna ustawowego w przypadku kandydatów wieku poniżej 18 lat (brak podpisu lub spowoduje, że osoba ta nie będzie zarejestrowana).
 1. Wnieść opłatę zgodną z cennikiem dla danej sesji egzaminacyjnej gotówką w biurze szkoły lub przelewem na konto Centrum Egzaminacyjnego International House Wrocław, podane w pkt.2 na str. 2 niniejszego Regulaminu.
 1. W terminie zgodnym z kalendarzem sesji egzaminacyjnej dostarczyć wypełnione i podpisane dokumenty wymienione w pkt 1. (oprócz regulaminu).

Akceptowane są następujące sposoby dostarczenia dokumentów:

osobiście przez przedstawiciela szkoły / instytucji w siedzibie International House Wrocław mailowo na adres biurowroc@ih.com.pl

UWAGA: Aby rejestracja była kompletna, warunki wymienione w pkt 1-4 należy spełnić łącznie!

III. ZMIANY PO REJESTRACJI I ZWROT OPŁAT EGZAMINACYJNYCH.

  1. Jeżeli liczba kandydatów zarejestrowanych na dany egzamin nie osiągnie minimum określonego przepisami Cambridge Assessment English, International House Wrocław zwróci kandydatom wniesioną opłatę egzaminacyjną lub (w miarę możliwości organizacyjnych) przeprowadzi ten egzamin w innym ośrodku egzaminacyjnym w Polsce. Minimalna wymagana ilość kandydatów to 4 osoby zapisane na dany egzamin.
  1. Po dokonaniu rejestracji zwrot opłaty egzaminacyjnej możliwy jest do dnia określonego w kalendarzu sesji egzaminacyjnej jako końcowa data zapisu. Po tym terminie nie jest również możliwe przeniesienie opłaty egzaminacyjnej na inny egzamin lub na następną sesję.
  1. Nie jest możliwa zmiana terminu egzaminu pisemnego.
  2. Kandydat może wystąpić o zmianę terminu egzaminu ustnego, uzasadniając to bardzo ważnymi okolicznościami (np. choroba, śmierć bliskiej osoby, ważne uroczystości rodzinne, egzaminy na wyższej uczelni) i poświadczając je odpowiednim zaświadczeniem. Zmiana terminu egzaminu ustnego jest możliwa wyłącznie przed zakończeniem sesji egzaminacyjnej i tylko w miarę możliwości organizacyjnych.
  3. W przypadku nieobecności kandydata na częściach pisemnych egzaminu, możliwy jest częściowy zwrot opłaty egzaminacyjnej w wysokości 75%, jeśli nieobecność ta wynika:

z przyczyn zdrowotnych – w celu uzyskania zwrotu należy dostarczyć do Centrum Egzaminacyjnego – nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty pisemnych części egzaminu, na który zarejestrowany był kandydat-zwolnienie lekarskie obejmujące swym zakresem datę pisemnych części egzaminu.

z powodu śmierci osoby bliskiej kandydatowi w okresie bezpośrednio poprzedzającym datę części pisemnych egzaminu – w celu uzyskania zwrotu należy dostarczyć do Centrum Egzaminacyjnego – nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty pisemnych części egzaminu, na który zarejestrowany był kandydat – kserokopię aktu zgonu..

IV. SZCZEGÓLNE UDOGODNIENIA

 • KANDYDACI NIEPEŁNOSPRAWNI

Osoby niepełnosprawne lub wymagające szczególnych udogodnień powinny zgłosić swoje potrzeby przedstawicielowi

Centrum Egzaminacyjnego International House Wrocław przed dokonaniem wpłaty za egzamin, co najmniej 10 dni roboczych przed terminem rejestracji na wybrany termin egzaminu.

Wymagane dokumenty z tym związane – zaświadczenie lekarskie.

UWAGA! Po zakończeniu rejestracji dokumenty związane ze szczególnymi udogodnieniami nie będą uwzględniane, chyba, że dotyczą przypadków nagłych, np. złamanie.

 • KANDYDACI Z DYSLEKSJĄ, DYSOTOGRAFIĄ, DYSGRAFIĄ

Osoby, które chcą ubiegać się o wydłużenie czasu egzaminów pisemnych o 25% z powodu dysleksji, dysgrafii lub dysortografii powinny dostarczyć podczas rejestracji zaświadczenie z poradni psychologicznej, które musi:

   • być nie starsze niż 2 lata licząc od daty zapisu
   • zawierać informację o stopniu zaawansowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii
   • zawierać nazwy testów użytych do zdiagnozowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii

V. ZASADY SESJI EGZAMINACYJNEJ

 1. Indywidualny plan sesji egzaminacyjnej dla każdego kandydata zostanie podany wraz z dokumentem poświadczającym zarejestrowanie kandydata w Cambridge Assessment English (Statement of Entry)
 2. Kandydaci, którzy do 14 dni przed datą egzaminu pisemnego określonego w kalendarzu sesji nie otrzymali ‘Statement of Entry’ proszeni są o niezwłoczny kontakt z International House Wrocław.
 3. Kandydaci zarejestrowani przez szkoły lub instytucje otrzymują zawiadomienie o terminach i miejscach egzaminu za pośrednictwem szkoły/ instytucji, które zarejestrowały ich na egzamin.
 4. Na każdą część egzaminu należy stawić się:
  1. 20 minut przed podanym czasem (kandydaci spóźnieni nie będą wpuszczeni na salę egzaminacyjną)
  2. z dowodem tożsamości (dokument z aktualnym zdjęciem)
  3. z ołówkiem, długopisem i gumką
  4. Na potrzeby części ustnej egzaminu kandydaci dobierani są w pary lub trójki w sposób losowy.

Kandydat nie ma możliwości wyboru osoby, z którą będzie zdawał egzamin.

ZGODA NA WYKONANIE I UDOSTĘPNIENIE ZDJĘCIA

Osoby rejestrujące się na egzamin Cambridge English wyrażają jednocześnie zgodę na wykonanie im zdjęcia w dniu egzaminu oraz zamieszczenie go na stronie Results Verification Service wraz z wynikiem ich egzaminu.

Procedura ma na celu wiarygodną weryfikację tożsamości kandydata oraz wyników egzaminu przez organizacje takie jak uniwersytety czy instytucje imigracyjne.

International House Wrocław jest odpowiedzialne za wykonanie zdjęć i przesłanie ich do Cambridge Assessment English. Zdjęcia będą przechowywane w Cambridge Assessment English stosownie do obowiązującego w Wielkiej Brytanii Prawa Ochrony Danych Osobowych. Po przesłaniu przez International House Wrocław zdjęć do Cambridge Assessment English zostaną one wykasowane z nośników pamięci Centrum Egzaminacyjnego.

Kandydaci sami decydują o tym, kto ma dostęp do ich wyniku i fotografii poprzez udostępnienie swojego loginu i hasła uniwersytetowi, pracodawcy czy innej organizacji, której chcą umożliwić weryfikację wyniku egzaminu.

UWAGA!

 1. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić telefonów, odtwarzaczy CD/MP3/MP4, przenośnych komputerów, dyktafonów i innego sprzętu elektronicznego.
 1. Telefony komórkowe muszą być wyłączone i oddane do depozytu obsłudze egzaminu. Osoba korzystająca z telefonu komórkowego w czasie egzaminu zostanie zdyskwalifikowana.
 2. Prosimy również nie przynosić ze sobą przedmiotów wartościowych.

VI. REKLAMACJE

Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu egzaminu należy kierować do osoby prowadzącej dany egzamin natychmiast po jego zakończeniu, a w przypadku egzaminu ze słuchu, na początku testu, po wysłuchaniu nagrania próbnego, ewentualnie na piśmie do Centrum Egzaminacyjnego w nieprzekraczalnym terminie 7 dni licząc od daty egzaminu, którego dotyczą uwagi.

VII. WYNIKI EGZAMINÓW

 1. Egzaminy są oceniane w Cambridge. Nie ma możliwości wglądu w prace egzaminacyjne ani otrzymania informacji na temat liczby otrzymanych punktów. Wyniki egzaminów będą dostępne na stronie internetowej zgodnie z datą umieszczoną w Statement of Entry.
 2. O wynikach nie informujemy pocztą elektroniczną ani telefonicznie.
 3. Wyniki kandydatów oraz certyfikaty są przechowywane przez Centrum Egzaminacyjne przez 2 lata licząc od pierwszego możliwego dnia odbioru. Po tym terminie certyfikaty są niszczone.
 4. Reklamacje należy zgłaszać do Centrum Egzaminacyjnego w terminie 10 dni licząc od momentu udostępnienia wyników. Cambridge Assessment English oferuje dwie formy odwołania się od wyniku egzaminu:
  • żądanie ponownego przeliczenia punktów uzyskanych przez kandydata – usługa płatna;
  • żądanie ponownego sprawdzenia i oceny pracy kandydata (z wyłączeniem ustnej części egzaminu) – usługa płatna.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ INTERNATIONAL HOUSE WROCŁAW

International House Wrocław dołoży wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość świadczonych usług egzaminacyjnych, nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieprawidłowości i zakłócenia spowodowane czynnikami, na które nie ma wpływu. W przypadkach niezależnych od organizatorów opóźnień lub przerw w trakcie egzaminów lub ich odwołania, a także opóźnień w dostarczeniu wyników, dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie usług egzaminacyjnych.

Odpowiedzialność International House Wrocław ogranicza się do umożliwienia zdawania egzaminu w innym terminie lub, jeżeli to niemożliwe, do zwrotu opłaty egzaminacyjnej.