Pokaż
formularz
X

Wypełnij formularz

kod zabezpieczający

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych:

UWAGA!

Wszystkie urządzenia elektroniczne (w tym telefony) muszą być wyłączone i oddane do depozytu obsłudze egzaminu, na cały czas trwania egzaminu, włącznie z przerwami.

Osoby, które nie zastosują się do tego zapisu, zostaną zdyskwalifikowane.

UWAGA! Przed wypełnieniem formularza, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

- Regulamin egzaminów Cambridge English
- Kalendarz i cennik egzaminów

EGZAMIN, NA KTÓRY MA BYĆ DOKONANA REJESTRACJA 

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem egzaminów Cambridge w Centrum Egzaminacyjnym International House Wrocław i godzę się na wymienione w nim warunki. Oświadczam jednocześnie, iż zawarte w niniejszym formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym. Podaję je dobrowolnie i przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do ich treści oraz prawo do ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na wykonanie mi zdjęcia przez Centrum Egzaminacyjne International House Wrocław PL017 w dniu egzaminu (część pisemna lub ustna) oraz na umieszczenie tego zdjęcia na bezpiecznej stronie internetowej Cambridge Assessment English Results Verification, gdzie będzie dostępne tylko tym osobom i instytucjom, którym podam dane logowania do strony. Jednocześnie zgadzam się, aby te osoby i instytucje mogły użyć przekazane przeze mnie dane do weryfikacji wyniku mojego egzaminu.
W przypadku kandydata, który nie ma ukończonych osiemnastu lat, formularz rejestracyjny wraz z formularzem zgody na wykonanie i przetwarzanie zdjęcia może zostać podpisany jedynie przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.

 

UWAGA:
Poprzez podpisanie tego oświadczenia wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie przekazanych danych osobowych - zarówno teraz jak i w przyszłości - przez International House Wrocław do celów związanych z administracją egzaminów Cambridge, w tym do przekazywania tych danych do Cambridge Assessment English. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochronych danych osobowych obowiązującymi na terenie Polski, International House Wrocław jest zobowiązane do przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo oraz wyłącznie w oznaczonych celach.

kod zabezpieczający
* Pole wymagane

Copyright © 2013 by IH