Często zadawane pytania

International House Bielsko, we współpracy z Centrum Egzaminacyjnym nr PL 277 Clan City w Gliwicach oferuje następujące egzaminy Cambridge English:

Young Learners – egzaminy dla dzieci na 3 poziomach zaawansowania,
A2 Key – egzamin z języka angielskiego ogólnego na poziomie podstawowym,
A2 Key for Schools – egzamin z języka angielskiego ogólnego na poziomie podstawowym w specjalnej wersji dla młodzieży szkolnej,
B1 Preliminary – egzamin z języka angielskiego ogólnego na poziomie ponadpodstawowym,
B1 Preliminary for Schools – egzamin z języka angielskiego ogólnego na poziomie ponadpodstawowym w specjalnej wersji dla młodzieży szkolnej,
B2 First – egzamin z języka angielskiego ogólnego na poziomie średniozaawansowanym,
B2 First for Schools – egzamin z języka angielskiego ogólnego na poziomie średniozaawansowanym w specjalnej wersji dla młodzieży szkolnej,
C1 Advanced – egzamin z języka angielskiego ogólnego na poziomie zaawansowanym,
C2 Proficiency – egzamin z języka angielskiego ogólnego na poziomie biegłości językowej,
Business – egzaminy z języka angielskiego biznesowego na 3 poziomach zaawansowania.

Dysleksja, dysgrafia i dysortografia nie stanowią podstawy do zwolnienia z jakiejkolwiek części egzaminu. Można się jednak ubiegać się o wydłużenie czasu pisemnych części egzaminu (standardowo o 25%). W tym celu należy, w terminie określonym w regulaminie danej sesji, dostarczyć:
1) zaświadczenie z poradni psychologicznej:
– zawierające informację o stopniu zaawansowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii,
– zawierające nazwy testów użytych w celu zdiagnozowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii,
2) wypełniony i podpisany wniosek o szczególne udogodnienia.

Rejestrując się na egzamin Cambridge, kandydaci mogą starać się o szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych, w tym m.in. wydłużenie czasu egzaminu, specjalnie przygotowane materiały egzaminacyjne (np. z powiększoną czcionką dla osób niedowidzących, w systemie Braille’a dla osób niewidomych), osobną salę egzaminacyjną, etc. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Osoby zainteresowane specjalnymi udogodnieniami powinny zgłosić taką potrzebę w terminie określonym w regulaminie danej sesji, wypełniając wniosek o szczególne udogodnienia. Do wniosku należy załączyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie, z wyjątkiem przypadków widocznej niepełnosprawności.

Jeśli formalności rejestracyjne nie zostały dopełnione, kandydat ma prawo do pełnego zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
Po dokonaniu rejestracji zwrot opłaty możliwy jest tylko pod warunkiem złożenia wniosku o zwrot opłaty egzaminacyjnej za pośrednictwem International House najpóźniej na 3 dni przed datą zakończenia rejestracji na dany egzamin.
Po tym terminie możliwe są jedynie zwroty z przyczyn medycznych lub z powodu śmierci bliskiej osoby w okresie bezpośrednio poprzedzającym datę egaminu, zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie sesji.

W przypadku nieobecności kandydata na egzaminie z przyczyn zdrowotnych lub z powodu śmierci osoby bliskiej kandydatowi w okresie bezpośrednio poprzedzającym datę egzaminu szkoła może wystąpić w imieniu kandydata o częściowy zwrot opłaty za egzamin (80% ceny egzaminu).

Aby móc go otrzymać, szkoła rejestrująca kandydatów musi dostarczyć do Centrum Egzaminacyjnego – w nieprzekraczalnym terminie określonym w regulaminie danej sesji egzaminacyjnej – odpowiednie zaświadczenia (np. zwolnienie lekarskie, akt zgonu itp.), jak również wniosek o zwrot opłaty egzaminacyjnej, które powinna otrzymać odpowiednio wcześniej od ubiegającego się o zwrot kandydata lub jego rodzica/opiekuna prawnego.

Ze względów bezpieczeństwa egzaminy pisemne i ze słuchu przeprowadzane są na całym świecie tego samego dnia. Z tego powodu nie ma możliwości przełożenia terminu części pisemnych i słuchowej. W niektórych przypadkach istnieje natomiast możliwość zmiany terminu egzaminu ustnego, jeżeli pozwalają na to możliwości organizacyjne Centrum Egzaminacyjnego. Aby sprawdzić czy jest taka możliwość oraz jakie warunki należy spełnić, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem danej sesji egzaminacyjnej.

Tak. Kandydaci spóźnieni, tj. przybywający na egzamin na 10 minut i mniej przed podaną godziną rozpoczęcia egzaminu, ze względów organizacyjnych nie są wpuszczani do sali egzaminacyjnej i tym samym nie będą mogli przystąpić do egzamin. Nie będzie im przysługiwać zwrot wniesionej opłaty egzaminacyjnej.

Tak. W przypadku złamania regulaminu (np. posiadanie przy sobie w czasie egzaminu lub w przerwach urządzeń elektronicznych (w tym telefonów komórkowych) lub zegarków na rękę (nawet zwykłych), ściąganie w trakcie egzaminu, rozmawianie, nie reagowanie na upomnienia osoby prowadzącej egzamin, itp.), kandydat może zostać zdyskwalifikowany przez Cambridge na podstawie raportu przygotowanego przez osobę prowadzącą egzamin. Dyskwalifikacja wiąże się z nieujawnieniem przez Uniwersytet Cambridge wyniku egzaminu.

Czas oczekiwania na wyniki określony jest w regulaminie danej sesji egzaminacyjnej. W przypadku większości egzaminów, wyniki udostępniane są po ok. 6-8 tygodniach od daty egzaminu pisemnego. Wyniki sprawdzić można przez stronę internetową candidates.cambridgeenglish.org (szczegóły dotyczące loginu i hasła umożliwiających dostęp do w/w strony przekazywane są kandydatom odpowiednio wcześniej).

Nie ma możliwości wglądu w prace egzaminacyjne. Są one oceniane i przechowywane w Cambridge. Kandydaci, którzy nie zgadzają się z wynikiem egzaminu mogą wystąpić o ponowne przeliczenie punktów. Następnie, jeśli nadal nie są usatysfakcjonowani wynikiem, mogą wystąpić o ponowne sprawdzenie i ocenę pracy egzaminacyjnej (z wyjątkiem egzaminu ustnego). Obie wymienione usługi są płatne.

Kandydaci informowani są o terminie odbioru certyfikatów drogą e-mailową przez szkołę International House, która rejestrowała ich na egzamin. Certyfikat należy odebrać osobiście w szkole (kandydat lub rodzic, zależnie od wieku kandydata) lub można upoważnić do tego inną osobę wypełniając formularz upoważnienia do odbioru certyfikatu. Aby odebrać certyfikat, należy okazać dowód tożsamości. Centrum Egzaminacyjne przechowuje certyfikaty przez dwa lata, licząc od pierwszego dnia, gdy możliwy był ich odbiór.

Certyfikaty Cambridge English ważne są bezterminowo. Jednak planując wykorzystanie certyfikatu przy ubieganiu się o przyjęcie na studia zagraniczne, warto sprawdzić, czy dana uczelnia nie życzy sobie, aby certyfikat nie był starszy niż 1 rok lub 2 lata i uwzględnić to wybierając termin przystąpienia do egzaminu.

Regulamin egzaminów Cambridge English zabrania używania słowników w trakcie egzaminu.

Punktacja i skala ocen zależne są od rodzaju egzaminu. Przykładowo, poniżej przedstawiamy wykaz ocen z podziałem punktowym dla egzaminu B2 First (FCE):

A – ocena pozytywna CEFR Level C1 (180 – 190 pkt)
B – ocena pozytywna CEFR Level B2 (173 – 179 pkt)
C – ocena pozytywna CEFR Level B2 (160 – 172 pkt)
CEFR Level B1 – ocena poświadczająca uzyskanie poziomu B1, (140 – 159 pkt)
Fail – ocena negatywna (0 – 139)

Nie. Ocena końcowa wystawiana jest po podsumowaniu ilości punktów ze wszystkich części egzaminów. Oznacza to, że częścią egzaminu, w której kandydat czuje się najlepiej (np. czytanie) można nadrobić ilość punktów straconych w innej części.

Z przyczyn organizacyjnych oraz ze względów bezpieczeństwa, w budynku, gdzie przeprowadzany jest egzamin nie ma wydzielonej poczekalni. Osoby towarzyszące nie mogą czekać  na zdających przed salą egzaminacyjną ani w budynku szkolnym.