Często zadawane pytania

Centrum Egzaminacyjne przeprowadza egzaminy Pearson Tests of English General (PTE General) na wszystkich sześciu poziomach od A1 do 5.

Dysleksja, dysgrafia i dysortografia nie stanowią podstawy do zwolnienia z jakiejkolwiek części egzaminu. Można się jednak ubiegać się o wydłużenie czasu pisemnych części egzaminu wypełniając stosowny wniosek i dostarczając go wraz z odpowiednim zaświadczenie w wymaganym przez Centrum Egzaminacyjne terminie.

Pearson oferuje szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych, w tym m.in. wydłużenie czasu egzaminu, specjalnie przygotowane materiały egzaminacyjne, osobną salę egzaminacyjną, etc. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Osoby zainteresowane specjalnymi udogodnieniami powinny zgłosić taką potrzebę przy rejestracji na egzamin i wypełnić odpowiedni wniosek o szczególne udogodnienia. Do wniosku należy załączyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Jeśli formalności rejestracyjne nie zostały dopełnione, kandydat ma prawo do pełnego zwrotu opłaty egzaminacyjnej. Po dokonaniu rejestracji zwrot opłaty możliwy jest jedynie z przyczyn medycznych.

Refundacja może przysługiwać wyłącznie osobom, które ze względów medycznych lub z powodu śmierci bliskiej osoby nie mogły uczestniczyć w egzaminie, zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie sesji. W takich przypadkach mozliwy jest częściowy zwrot opłaty za egzamin. Osoby, które chcą się o niego ubiegać powinny dostarczyć do Centrum Egzaminacyjnego – w nieprzekraczalnym terminie określonym w regulaminie danej sesji egzaminacyjnej – zwolnienie lekarskie lub akt zgonu jak również wniosek o zwrot opłaty egzaminacyjnej.

Ze względów bezpieczeństwa egzaminy pisemne i ze słuchu przeprowadzane są na całym świecie tego samego dnia. Z tego powodu nie ma możliwości przełożenia terminu części pisemnych i słuchowej. W niektórych przypadkach istnieje natomiast możliwość zmiany terminu egzaminu ustnego, jeżeli pozwalają na to możliwości organizacyjne Centrum Egzaminacyjnego. Aby sprawdzić czy jest taka możliwość oraz jakie warunki należy spełnić, zapraszamy do kontaktu z Centrum.

Tak. Ponieważ egzamin rozpoczyna się testem ze słuchu, osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną i nie mogą ubiegać się z tego tytułu o zwrot opłaty egzaminacynej. Radzimy więc nie spóźniać się!

Tak. W przypadku złamania regulaminu (np. korzystanie z telefonu komórkowego, urządzeń nagrywających, ściąganie, rozmawianie, nie reagowanie na upomnienia osoby prowadzącej egzamin, itp.).

Wyniki egzaminu wraz z Candidate Performance Report uzyskuje się po około dwóch miesiącach od daty egzaminu pisemnego, a certyfikaty są dostępne po około 3 miesiącach.

Kandydaci informowani są o terminie odbioru certyfikatów drogą e-mailową oraz poprzez komunikaty na stronie internetowej Centrum Egzaminacyjnego. Certyfikat należy odebrać osobiście (kandydat lub rodzic, zależnie od wieku kandydata) lub można upoważnić do tego inną osobę lub instytucję. Aby odebrać certyfikat, należy okazać dowód tożsamości.

Regulamin egzaminów zabrania używania słowników w trakcie egzaminu.

Punktacja i skala ocen zależne są od rodzaju egzaminu. Przykładowo, poniżej przedstawiamy wykaz ocen z podziałem punktowym dla egzaminu PTE General Level 3:

Pass with Distinction – ocena pozytywna (70 pkt i więcej)
Pass with Merit – ocena pozytywna (60 – 69 pkt)
Pass – ocena pozytywna (50 i więcej pkt)
Fail – ocena negatywna (poniżej 50 pkt)

Z przyczyn organizacyjnych oraz ze względów bezpieczeństwa, osoby towarzyszące kandydatom nie mogą oczekiwać na nich przed salą egzaminacyjną, lecz w specjalnie wyznaczonym do tego celu miejscu. Jeśli natomiast w budynku, gdzie przeprowadzany jest egzamin nie ma wydzielonej poczekalni, osoby towarzyszące mogą zostać poproszone o jego opuszczenie.